مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EBD
مخفف عبارت EBD
El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...