مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESOL
مخفف عبارت ESOL
English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
CFU
مخفف عبارت CFU
Farhangian University Centers
دانشگاه فرهنگیان (CFU) ، دانشگاهی برای...
EMU
مخفف عبارت EMU
Eastern Michigan University
دانشگاه میشیگان شرقی (EMU) تأسیس ۱۸۴۹،...
MOOC
مخفف عبارت MOOC
Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپزشکی...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
UCSC
مخفف عبارت UCSC
University of California, Santa Cruz
مرورگر ژنومی ارائه شده توسط دانشگاه...
SBMU
مخفف عبارت SBMU
Shahid Beheshti Medical University
شرقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات...
SUMS
مخفف عبارت SUMS
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از...
ARPANET
مخفف عبارت ARPANET
Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...
SRE
مخفف عبارت SRE
Sadra Rayan Ebtekar
شرکت صدرا رایان ابتکار در نیمه دوم سال...
IAMU
مخفف عبارت IAMU
Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دریایی...