لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 26 خرداد 1398 - 01:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SRTM
مخفف عبارت SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که ب...
MVV
مخفف عبارت MVV
Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع ...
FEV1
مخفف عبارت FEV1
Forced Expiratory Volume in First Second
مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه ...
CPCR
مخفف عبارت CPCR
Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گ...
EBCT
مخفف عبارت EBCT
Electron Beam Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکتر...
LIPS
مخفف عبارت LIPS
Logical Interences Per Second
واحد اندازه‌‌گیری سرعت برای کامپیو...
MFLOPS
مخفف عبارت MFLOPS
Million Floating Point Operation Per Second
علامت اختصاری MFLOPS یک میلیون عمل...