مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICH
مخفف عبارت ICH
IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
IGTV
مخفف عبارت IGTV
InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
VAR
مخفف عبارت VAR
Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...
IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
CI
مخفف عبارت CI
Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداوم...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
UGC
مخفف عبارت UGC
User Generated Content
محتوایی که توسط کاربر تولید شده باشد را...