لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 07:31
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RDS
مخفف عبارت RDS
Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
ICT
مخفف عبارت ICT
International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ...
GIS
مخفف عبارت GIS
Geographic Information Systems
سامانهٔ اطلاعات مکانی یا سیستم اطل...
SCO
مخفف عبارت SCO
Shanghai Cooperation Organisation
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان...