مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DINK
مخفف عبارت DINK
Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...