مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBD
مخفف عبارت CBD
Central Business District
در کشورهای مختلف عبارات گوناگونی برای...
CTC
مخفف عبارت CTC
Centeral Traffic Control
این عبارت مخفف در راه آهن کاربرد دارد و...