مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SASR
مخفف عبارت SASR
Special Application Scoped Rifles
تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...
LM
مخفف عبارت LM
Lockheed Martin
لاکهید مارتین (LM) شرکت هوافضا، تجهیزات...