لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 12:17
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR)...
INR
مخفف عبارت INR
International Normalized Ratio
رتبه نسبی از بیمار زمان پروترومبین...
NYHA
مخفف عبارت NYHA
New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملک...
GRD
مخفف عبارت GRD
Gastroesophageal Reflux Disease
ریفلاکس معده‌ای مروی یا ریفلاکس گا...
FSHD
مخفف عبارت FSHD
Facio Scapulo Humeral muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو ...