مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EV
مخفف عبارت EV
Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...
VC
مخفف عبارت VC
Vital Capacity
ظرفیت حیاتی یا VC: حداکثر حجم هوایی است...