لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DRAM
مخفف عبارت DRAM
Dynamic Random Access Memory
حافظه با دستیابی مستقیم پویا رایجت...
ECC
مخفف عبارت ECC
Engineered Cementitious Composite
کامپوزیت سیمانی مهندسی یا همان (EC...