مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
PSF
مخفف عبارت PSF
Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
AWACS
مخفف عبارت AWACS
Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
PMOLED
مخفف عبارت PMOLED
Passive-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس منفعل، در...
SPE
مخفف عبارت SPE
Society of Petroleum Engineers
انجمن مهندسین نفت بزرگترین انجمن تخصصی...
SCADA
مخفف عبارت SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition
سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری...
HSE
مخفف عبارت HSE
Health and Safety Executive
HSE مخفف بهداشت، ایمنی و محیط زیست است...
HAS
مخفف عبارت HAS
Hungarian Academy of Sciences
آکادمی علوم مجارستان مهم‌ترین و...
STM
مخفف عبارت STM
Scanning Tunneling Microscope
میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ای...
BNCT
مخفف عبارت BNCT
Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهور به...
JPEG
مخفف عبارت JPEG
Joint Photographic Experts Group
جی‌پی‌ئی‌جی (JPEG) نام یک استاندارد...