مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRW
مخفف عبارت HRW
Human Rights Watch
دیدبان حقوق بشر نام یک سازمان غیر دولتی...
UDHR
مخفف عبارت UDHR
Universal Declaration of Human Rights
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان...
UNHRC
مخفف عبارت UNHRC
United Nations Human Rights Council
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از...