لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 06:22
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که ب...
MD
مخفف عبارت MD
Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...
VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کنند...
SAH
مخفف عبارت SAH
Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی س...
TBD
مخفف عبارت TBD
Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اج...
VDSL
مخفف عبارت VDSL
Very high bit rate Subscriber Line
اینترنت پرسرعت مبتنی بر استاندارد ...