مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AFI
مخفف عبارت AFI
Amniotic Fluid Index
AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این...
UGC
مخفف عبارت UGC
User Generated Content
محتوایی که توسط کاربر تولید شده باشد را...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
EV
مخفف عبارت EV
Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...
HFS
مخفف عبارت HFS
Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...