مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAR
مخفف عبارت VAR
Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...