لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:25
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص ...