لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:28
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HSDD
مخفف عبارت HSDD
Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از ع...
EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با ...
TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم (ا...
FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت ...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...