لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LDR
مخفف عبارت LDR
Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاوم...
SME
مخفف عبارت SME
Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صن...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروش...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، ن...
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه...
EP
مخفف عبارت EP
European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گ...
ALL
مخفف عبارت ALL
Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار AL...