مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASPE
مخفف عبارت ASPE
Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...
REEF
مخفف عبارت REEF
Retainable Evaluator Execution Framework
نگهدارنده چارچوب اجرای ارزیابی...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
CBE
مخفف عبارت CBE
Commercial Bid Evaluation
ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده در...
NACE
مخفف عبارت NACE
National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE...
ETAT
مخفف عبارت ETAT
Emergency Triage Assessment and Treatment
ارزیابی اضطراری تریاژ و درمان (دوره...
ESA
مخفف عبارت ESA
Environmental Site Assessment
سایت سازمان ارزیابی زیست محیطی کانادا...
OHSAS
مخفف عبارت OHSAS
Occupational Health Safety Assessment Series
سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (OHSAS)...
MBSA
مخفف عبارت MBSA
Microsoft Baseline Security Analyzer
تحلیل‌گر امنیتی پایه مایکروسافت یا به...
GMP
مخفف عبارت GMP
Guaranteed Maximum Price
جی‌ام‌پی عبارت است از روش‌های بهینه یا...
CSP
مخفف عبارت CSP
CERTIFICATED SYSTEMS PROFESSIONAL
طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:...