لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DIN
مخفف عبارت DIN
Deutsches Institut für Normung
مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلم...