لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 14:55
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PDW
مخفف عبارت PDW
Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توز...
MCHC
مخفف عبارت MCHC
Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگل...
MCH
مخفف عبارت MCH
Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوس...
RDW
مخفف عبارت RDW
Red Cell Distribution Width
RDW به معنای: گستره توزیع گلوبول‌ه...