لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:14

مخفف PWHT

Post Weld Heat Treatment

بررسی ترك ناشی از عملیات حرارتي بعد از جوشكاری
PWHT