مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECF

European Cyclists Federation

ارسال نظر
فدراسیون دوچرخه سواری اروپاECF

ارسال نظر