لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف WCA

World Cube Association

WCA یا انجمن مکعب جهان، انجمنی است که در زمنیۀ مکعب روبیک فعالیت می کند. مسابقات روبیک جهانی، قاره ای، کشوری و منطقه ای، در این سایت وجود دارد و اطلاعات تمام رکورد ها ثبت شده است.
WCA