مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AGG

Aggregate

در بازی فیفا به معنای تجمیع ( مجموع گل‌های رفت و برگشت ) می باشد.AGG ارسال نظر

ارسال نظر