مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MLS

ارسال نظر

Major League Soccer

لیگ فوتبال امریکاMLS

ارسال نظر