لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 05:18
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SCM
مخفف عبارت SCM
—Supply Chain Management
مديريت زنجيره تامين، عبارت است از ...
KPI
مخفف عبارت KPI
Key Performance Indicators
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي ا...
HDI
مخفف عبارت HDI
High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار ب...
OODLC
مخفف عبارت OODLC
Object Oriented Development Life Cycle
چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهند...
CASR
مخفف عبارت CASR
Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سن...
FHSS
مخفف عبارت FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي ...
AHP
مخفف عبارت AHP
Analytical Hierarchy Process
AHP يا فرآيند سلسله مراتبی تحليل، ...
LRFD
مخفف عبارت LRFD
Load and Resistance Factor Design
طراحی سازه بوسیله فاکتور بار و مقا...