مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
TFC
مخفف عبارت TFC
Total Fixed Cost
هزینه ثابت کل در مدیریت مالی بکار میرود....
HRRN
مخفف عبارت HRRN
Highest Response Ratio Next
الگوریتم زمانبندی HRRN نوعی زمانبندی...
SRT
مخفف عبارت SRT
Shortest Remained Time
الگوریتم SRT یکی از ساده ترین الگوریتم...
AADT
مخفف عبارت AADT
Average Annual Daily Traffic
متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه، حجم کل...
DHV
مخفف عبارت DHV
Design Hour Volume
حجم ساعتی است که توسط مهندسین برای طرح...
ADT
مخفف عبارت ADT
Average Daily Traffic
متوسط ترافیک روزانه حجم کل ترافیک عبوری...
PFS
مخفف عبارت PFS
Pre Feasibility Study
ارزیابی اولیه یا پیش ارزیابی برای انجام...
OOAD
مخفف عبارت OOAD
Object Oriented Analysis and Design
تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نرم...
MMP
مخفف عبارت MMP
Minimum Miscible pressure
کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار که در...
PMS
مخفف عبارت PMS
Project Managment System
سیستم مدیریت روسازی ابزاری است هدفمند...