مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOD

Explosive Ordnance Disposal

ارسال نظر
از بین بردن اشیای مشکوک و مواد منفجرهEOD

ارسال نظر