مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BLT

Build - Lease - Transfer

در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از محل اعتبار پروژه تحت یک شرایط برنامه توافق شده پرداخت می‌کند.

مالکیت پروژه پس از انقضای دوره دوباره به دولت بر می‌گردد.BLT