مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PHB

Bachelor of Philosophy

لیسانس فلسفهPHB