مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EIS

Enterprise Information Strategy

استراتژی اطلاعات سازمانEIS