لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:03
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GAN

Generative Adversarial Network

شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های یادگیری ماشین، یادگیری بدون نظارت است که در آن داده‌ها برچسب ندارند. در یادگیری بدون نظارت هدف اصلی، یادگیری ساختار داده‌ها می‌باشد.
GAN