لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 21:27
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NCR

Non Conformity Report

گزارش عدم انطباق، این اصطلاح در پروژه های عمرانی که تامین کننده خارجی دارند کاربرد دارد.
NCR