لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CBE

Commercial Bid Evaluation

ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده در مناقصه
CBE