لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 04:15
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBE

Commercial Bid Evaluation

ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده در مناقصه
CBE