مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KOM

ارسال نظر

Kick Off Meeting

اولین جلسه با پیمانکار (شامل بررسی ، نقشه های AFC ، رویه های QC/QA ، نکات HSE ، تحویل چارت سازمانی ، درصدهای وزنی و برنامه تجهیز نیروی انسانی) که در حقیقت تاریخ شروع به کار پیمانکار است.KOM

ارسال نظر