لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:23
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف KOM

Kick Off Meeting

اولین جلسه با پیمانکار (شامل بررسی ، نقشه های AFC ، رویه های QC/QA ، نکات HSE ، تحویل چارت سازمانی ، درصدهای وزنی و برنامه تجهیز نیروی انسانی) که در حقیقت تاریخ شروع به کار پیمانکار است.
KOM