مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTB

Reasons To Believe

ارسال نظر
باورپذیری مردم در قبال تبلیغات.

دلایل منطقی و احساسی‌ای که باعث می‌شود مصرف کننده حرف شما را باور کند و محصول یا خدمات را بخرد فهرست کنید. شامل تمام نکات اصلی کپی و شواهد بصری و به ترتیب اهمیت برای مصرف کننده.
مثال:از بین برنده‌ی کثیفی. جدید ، با فرمول علمی پیشرفته، با قدرت، کثیفی، لکه‌ها و چربی را پاک می‌کند.RTB

ارسال نظر