لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 21:02
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AADT

Average Annual Daily Traffic

متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه، حجم کل ترافیک عبوری از قطعه یا نقطه معین یک راه در یکسال تقسیم بر 365 روز.
AADT