لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:27
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ADT

Average Daily Traffic

متوسط ترافیک روزانه
حجم کل ترافیک عبوری از قطعه یا نقطه معین یک راه تقسیم بر تعداد روزهای آمارگیری (کمتر از یکسال)
ADT