لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:39
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MMP

Minimum Miscible pressure

کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار که در آن 2 فاز به هر نسبت در هم محلول میشوند.
MMP