لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:21
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AHP

Analytical Hierarchy Process

AHP يا فرآيند سلسله مراتبی تحليل، ابزاری‌ست در سيستم‌های مديريت كيفيت كه گاه، عصای دست مديران و ارزيابان هم می‌شود. يكی از موارد استفاده‌ی آن، تعيين ميزان اهميت و وزن عوامل تاثيرگذار در رضايت مشتری‌ست.
AHP