مخفف کلمه LIM


( Limit )
یک عبارت ریاضی به معنی حد (نزدیک شدن به یک عدد)
LIM
بازگشت به صفحه قبل