لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

XPS
مخفف عبارت XPS
X-ray Photoelectron Spectroscopy
طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XP...
PAM
مخفف عبارت PAM
Pulse Amplitude Modulation
مدلاسیون (تلفیق) دامنه پالس که سبب...
AES
مخفف عبارت AES
Auger Electron Spectroscopy
طیف‌سنجی الکترونی اوژه (AES)، تکنی...
MESFET
مخفف عبارت MESFET
Metal Semiconductor Field Effect Transistor
علامت اختصاری MESFET دستگاه فعّال ...
PUMA
مخفف عبارت PUMA
Programmable Universal Manipulation Arm
پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی...
SPECT
مخفف عبارت SPECT
Single Photon Emission Computed Tomography
برش‌نگاری یا مقطع نگاری یا توموگرا...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای اس...
IDL
مخفف عبارت IDL
International Date Line
خط روزگَردان یا خط بین‌المللی زمان...
DRM
مخفف عبارت DRM
Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی...
GCRV
مخفف عبارت GCRV
General Catalogue of Stellar Radial Velocities
فهرست عمومی سرعت‌های شعاعی ستاره‌ا...
DSC
مخفف عبارت DSC
Differential Scanning Calorimetry
DSC یک تکنیک تحلیل دمایی است که در...