لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:52
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NSOM
مخفف عبارت NSOM
Near Field Scanning Optical Microscopy
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نو...
SASM
مخفف عبارت SASM
Super resolution Aperture Scanning Microscope
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نو...
STM
مخفف عبارت STM
Scanning Tunneling Microscope
میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ا...
TEM
مخفف عبارت TEM
Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نو...
XPS
مخفف عبارت XPS
X-ray Photoelectron Spectroscopy
طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XP...
PAM
مخفف عبارت PAM
Pulse Amplitude Modulation
مدلاسیون (تلفیق) دامنه پالس که سبب...
AES
مخفف عبارت AES
Auger Electron Spectroscopy
طیف‌سنجی الکترونی اوژه (AES)، تکنی...
MESFET
مخفف عبارت MESFET
Metal Semiconductor Field Effect Transistor
علامت اختصاری MESFET دستگاه فعّال ...
PUMA
مخفف عبارت PUMA
Programmable Universal Manipulation Arm
پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی...