لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:32
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IMO
مخفف عبارت IMO
International Mathematical Olympiad
المپیاد جهانی ریاضی (IMO) یک المپی...
HPLC
مخفف عبارت HPLC
High Performance Liquid Chromatography
HPLC به معنای کروماتوگرافی مایع با...
SAL
مخفف عبارت SAL
Sterility Assurance Level
سطح اطمینان در سترون‌سازی یا به اخ...
SPT
مخفف عبارت SPT
Standard Penetration Test
آزمایش نفوذ استاندارد یا به اختصار...