لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:50
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HPLC
مخفف عبارت HPLC
High Performance Liquid Chromatography
HPLC به معنای کروماتوگرافی مایع با...
SAL
مخفف عبارت SAL
Sterility Assurance Level
سطح اطمینان در سترون‌سازی یا به اخ...
SPT
مخفف عبارت SPT
Standard Penetration Test
آزمایش نفوذ استاندارد یا به اختصار...