لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 13:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LSD
مخفف عبارت LSD
Lysergic Acid Diethylamide
ال اس دی با نام شیمیایی اسید لیزرج...
ACSOPRI
مخفف عبارت ACSOPRI
Automatic Collection System Observation Radar Inform ...
مجموعه رادار هواشناسي ACSOPRI مجمو...
NP
مخفف عبارت NP
Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی ا...
FCC
مخفف عبارت FCC
Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی ...
QAM
مخفف عبارت QAM
Quadrature Amplitude Modulation
یک سیستم مخابراتی به صورت عموم دیت...
HMAC
مخفف عبارت HMAC
Hash-based Message Authentication Code
در رمزنگاری، کد اصالت‌سنجی پیام بر...
CVD
مخفف عبارت CVD
Chemical Vapor Deposition
انباشت به روش تبخیر شیمیایی یا رسو...
OFDM
مخفف عبارت OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود ...