لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر ...
RCPSP
مخفف عبارت RCPSP
Resource Constraint Project Scheduling Problem
مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت...
ELF
مخفف عبارت ELF
Extremely Low Frequency
سامد بس‌پایین در تقسیم‌بندی اتحادی...
RAS
مخفف عبارت RAS
Reticular Activating System
شبکه ای کوچک از یاخته ها به طول حد...
RWF
مخفف عبارت RWF
Reading With out Forgetting
به معنای خواندن بدون فراموشی می با...
ICF
مخفف عبارت ICF
Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ ن...
RHIC
مخفف عبارت RHIC
Relativistic Heavy Ion Collider
برخوردهنده یون‌های سنگین نسبیتی‏ ک...