لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 22:57
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BTSP
مخفف عبارت BTSP
Bottleneck Traveling Salesman Problem
مسئله تنگراه فروشنده دوره‌گرد (bot...
TSP
مخفف عبارت TSP
Travelling Salesman Problem
مسئله فروشنده دوره‌گرد مسئله‌ای مش...
SNAP
مخفف عبارت SNAP
Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی...
RTG
مخفف عبارت RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator
مولد گرما-الکتریکی ایزوتوپی (RTG) ...
ADS
مخفف عبارت ADS
Astrophysics Data System
ای‌دی‌اس به معنی (سیستم داده های ا...