لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CRM
مخفف عبارت CRM
Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآی...
BTSP
مخفف عبارت BTSP
Bottleneck Traveling Salesman Problem
مسئله تنگراه فروشنده دوره‌گرد (bot...
TSP
مخفف عبارت TSP
Travelling Salesman Problem
مسئله فروشنده دوره‌گرد مسئله‌ای مش...
SNAP
مخفف عبارت SNAP
Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی...
RTG
مخفف عبارت RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator
مولد گرما-الکتریکی ایزوتوپی (RTG) ...