مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TGA

Thermo Gravimetric Analysis

ارسال نظر
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی (Thermogravimetric Analysis)، با نام های اختصاری TA یا TGA، ساده ترین روش آنالیز حرارتی ست که در آن تغییرات جرم نمونه بر اثر حرارت دادن یا سرد کردن برای شناسایی و اندازه گیری فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به کار می رود.

وزن سنجی حرارتی می تواند به دو طریق ایزوترمال یا هم دما و پویا یا دینامیک انجام شود.TGA

ارسال نظر