مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NOS

Nitric oxide synthases

ارسال نظر
سنتاز نیتریک اکسیدNOS

ارسال نظر