مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RST

Reset

ارسال نظر
در الکترونیک، بیت RST اگر در این بیت عدد ۱ قرار گرفته شود به این معنی است که این ارتباط به صورت یک طرفه خاتمه یافته‌است.RST

ارسال نظر