مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NA

Natural Approach

ارسال نظر
رويكرد طبيعي در آموزش زبان .
يكي از متد هاي آموزش زبان.
يعني به همان روشي كه كودك زبان مادري خود را بدون آموزش كلاسيك و به صورت طبيعي فرا مي گيرد.NA

ارسال نظر